Наукова робота

Наукова робота на кафедрі здійснюється напрямом «Розроблення та удосконалення технологій зберігання і оброблення зернових культур з метою отримання кормових і харчових продуктів з використанням нетрадиційних видів сировини (державний реєстраційний номер 0117 u 005410)» під керівництвом доц. Янюк Т.І.

За даним напрямом викладачі кафедри публікують результати наукових досліджень в фахових наукових журналах та виданнях, які входять до наукометричних баз WebofScience, Scopus тощо.

Співробітники кафедри постійно налагоджують наукові зв'язки з закордонними та українськими профільними ВНЗ, науковими організаціями та інститутами. Викладачами кафедри підтримуються творчі та наукові контакти з: Технічним університетом Молдови; науково-дослідним інститутом переробки крохмалю (Китай); Вроцлавським сільськогосподарським інститутом (Польща); Китайським національним науково-дослідним інститутом харчової промисловості, Промисловим технологічним інститутом (Шрі-Ланка); Державною лабораторією якості сільськогосподарської сировини (Таїланд).

Кафедрою харчових технологій, кафедрою товарознавства, стандартизації та сертифікації ХНТУ; кафедрою аграрної інженерії ЛНТУ; ІТТ НАН України; навчально-науковим інститутом переробних і харчових підприємств ХНТУСГ ім. П.Василенка.

Кафедра тісно співпрацює з провідними підприємствами галузі та здійснює науково-практичні консультації підприємств із сушіння зерна, налагодження, експлуатації та оцінки ефективності технологічних і пневмотранспортуючих ліній та аспіраційних систем. Кафедра має значний щорічний фонд виконання госпдоговірних тематик із сушіння зерна, проектування нових та реконструкції діючих зернопереробних і зернозберігаючих підприємств. У рамках виконання цих робіт значна частина технічних і наукових розробок, а також власних науково-дослідних робіт кафедри впроваджується у виробництво на підприємствах різних форм власності та в навчальному процесі.