Спеціальність 181 "Харчові технології"

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Навчання за освітнім ступенем «бакалавр» денної форми триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки. Випускники технікумів і коледжів відповідного профілю можуть навчатися за скороченою формою навчання, яка триває 2 роки для денної форми та 2,5 роки для заочної.

Навчання за освітнім ступенем «магістр» на базі освітнього ступеня «бакалавр» денної і заочної форм навчання триває 1,5 роки.

Після закінчення навчання за спеціальністю 181 «Харчові технології» студенти  отримують освітній ступінь «бакалавр». Продовження навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» може відбуватися у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та спеціалізацією «Технології зберігання і переробки зерна».

Магістерська підготовка за спеціалізацією «Технології зберігання і переробки зерна» передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, діяльність яких в майбутньому пов’язана з виробничою, науково-дослідною, педагогічною, організаційно-управлінською, проектно-конструкторською діяльністю в галузі технології зберігання зерна, переробки зерна в борошно та крупу і для виробництва комбікормів.

Проведений аналіз обов’язків магістрів даного профілю дозволив виділити наступні професійні задачі, які їм необхідно вирішувати в практичній діяльності:

  • знати історію своєї спеціальності, бути патріотом обраної професії, пропагувати передові досягнення вітчизняних вчених та промисловців в галузі технології зберігання і переробки зерна;
  • знати наукові основи технології та технологічного обладнання підприємств з метою керування технологічними процесами на високому рівні ефективності;
  • вміти організовувати ведення технологічних процесів та забезпечити здійснення контролю за якістю сировини і готової продукції;
  • володіти сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності для вирішення поставлених завдань;
  • розуміти суть економічних відносин;
  • засвоювати нові знання і прогресивні технології;
  • мати відповідну лінгвіністичну, екологічну та правову підготовку.

Відповідно до вирішення поставлених задач у магістра, в процесі навчання, формується вміння відтворити досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових методів у запланованих, реальних та нових умовах на основі репродуктивного, алгоритмічного та творчого рівня сформованості вмінь.

Значна увага на кафедрі приділяється розвитку наукових здібностей магістрантів, кращі з яких продовжують навчання в аспірантурі. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі проводиться за науковою спеціальністю 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур». За час існування на кафедрі підготовлено 3 доктори та 12 кандидатів технічних наук.

Різнобічна підготовка дозволяє нашим випускникам-магістрам працювати в державній, комерційній, проектній, науково-дослідній і виробничій сферах діяльності у різних організаціях усіх форм власності на посадах: завідувач лабораторією, начальник зміни, завідувач виробництва, головний інженер, головний технолог, науковий співробітник в науково-дослідних та інженер-проектувальник в проектних організаціях, а також в представництвах закордонних фірм, які займаються розробленням і впровадженням новітніх технологій та обладнання зі зберігання і переробки зерна.

Магістри спеціалізації «Технології зберігання і переробки зерна» на сьогодні є найперспективнішими фахівцями даної галузі.