Захист магістерських робіт

28 лютого 2017

Згідно наказу по Національному університету харчових технологій № 199 від 30 листопада 2017 р. «Про затвердження складів ЕК по перевірці підготовки фахівців та присвоєнню студентам денної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» в 2017 році» екзаменаційна комісія із захисту кваліфікаційних магістерських робіт магістрантами денної форми навчання зі спеціальності 8.05170101 – “Технології зберігання і переробки зерна” була затверджена в такому складі:

Голова екзаменаційної комісії:

Почеп Володимир Анатолійович – к.т.н., голова наглядової ради Хорольського комбінату дитячого харчування.

Члени екзаменаційної комісії:

Шаповаленко Олег Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна;

Янюк Тетяна Іванівна – к.т.н., доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна;

Супрун-Крестова О.Ю. – к.т.н., доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна.

Секретар екзаменаційної комісії:

Євтушенко Олег Олександрович – к.т.н., доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна.

Згідно графіку ЕК провела 2 засідання 22 та 23 лютого 2017 р. Було заслухано 12 магістерських робіт, які містили наступні розділи: літературний огляд, об’єкти та методи досліджень, експериментальну частину, технологічну частину, охорону праці, економічні розрахунки, загальні висновки та додатки. Всі магістранти були достатньо підготовлені теоретично і практично та здатні застосовувати набуті знання на практиці. При виконанні магістерських робіт магістранти вирішували питання пов’язані з дослідженням фізико-технологічних і біохімічних властивостей сировини, розширенням асортименту продукції, а також впровадженням передових технологій зернопереробної галузі.

Впевнено та грамотно захищали свої магістерські роботи: Лабжинська М.Ю., Подвальна О.О., Сібека О.І., Старовойт І.В., Петухова І.С., Рубан І.С. Атмосфера під час засідання Державної екзаменаційної комісії була доброзичлива, сприяла впевненій поведінці магістрантів, розкриттю ними своїх знань і здібностей. Аналізуючи результати захисту кваліфікаційних випускових робіт, можна зробити такий висновок: всього захищені 12 магістерських робіт з оцінками:

відмінно” – 11 (в т.ч. з відзнакою – 2 ); “добре” – 1; “задовільно” – --.

Диплом з відзнакою мають вручити: Лабжинській Маргариті Юріївні та Подвальній Ользі Олексіївні.

За результатами захисту необхідно відмітити наступне: всі магістерські роботи виконані на актуальні теми, мають наукове та практичне значення, достовірність отриманих результатів забезпечена використанням сучасних методів досліджень та опрацювання експериментальних даних, всі роботи рекомендуються для подальших досліджень.

ФОТОАЛЬБОМ,